Na bazi stečenih znanja  pri gradnji eko kotlova konstruisana je peć na pirolizu za mala ložišta.

Peć ima primarno ložište od 50 litara. Sekundarno ložište ima ugrađene termobetone. Peć je tropromajna što garantuje visoku iskoristivost energije dimnih plinova. Promaja se obezbjeđuje djelovanjem turbinskog kola koje je smješteno na izlazu dimnih plinova iz peći. Dovod zraka u primarno i sekundarno ložište obezbjeđuje se kroz otvore na frontalnom dijelu peći.

Pristup u primarno i sekundarno ložište je obezbjeđen vratima koja su snabdjevena keramičkim pletenicama sa dobrim zaptivanjem. Vrata se nalaze i na mjestu izmjenjivača i služe za povremeno čišćenje izmjenjivača. Čišćenje izlaznog dijela peći može se vršiti i sa usisivačem za pepeo.

Peć se može koristiti sa ili bez akumulatorom toplote.

U slučaju da se koristi akumulator toplote on će imati ugrađene unutrašnje izmjenjivače kojima bi se omogućilo ugradnja solarnih kolektora i dobijanja PTV (potrošne tople vode).